Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν δεκατριών (113) ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 332 της 14.06.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την υπ’  αριθμ. 336/3/29.11.16 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης του της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
5. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου και 58ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/404/09.12.2016 Απόφαση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν δεκατριών (113) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και  ιε Νόμου 2190/1994 και  σύμφωνα με τη παράγραφο  κζ   του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.
 
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.2 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ 
1.3 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 3 μήνες ΑΘΗΝΑ 
1.4. ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες  ΑΘΗΝΑ
1.5 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 5 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6 ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΤΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
2.2 ΔΕ-YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2.3 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΙ 10 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 2 μήνες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH 
3.3 ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F / INFO DESKS 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3.4 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F / INFO DESKS 7 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.2 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3. ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 5 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΔΕ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7. ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΠΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 4 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.2.  ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ 
5.3 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ  2 10  ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΠΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ– ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ   1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ –ΤΣΑΝΤΩΝ    1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ 
6.2 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
7.1 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  4 17 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  1 2 μήνες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΔΕ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΔΕ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 2 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8.1 ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ 
8.2 ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
8.3 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
8.4 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
8.5 ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
8.6  ΔΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
8.7 ΠΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
9.1 ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
9.2 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
9.3 ΔΕ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 2 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9.4  ΔΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 40 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
9.5 ΔΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  4 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
9.6 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  2 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
9.7 ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10.1 ΔΕ -ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 18 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΤΕ = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΔΕ = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνολικός αριθμός : 113 άτομα
        
*Επισήμανση: Από 3 έως 12 Μαρτίου 2017, που θα διεξαχθεί το 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση