ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, Β) ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 'ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ', Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ BANNERS-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, Δ) ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΦΝΤΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9/2016

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών και η διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά υπηρεσίες για την διοργάνωση του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 3 - 12 Μαρτίου 2017. Το δημοπρατούμενο αντικείμενο διαιρείται σε τμήματα και συγκεκριμένα: Τμήμα Α: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV: 79800000), προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%): 15.748,00 €. Τμήμα Β: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ" (CPV: 79800000), προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%): 7.316,00 €. Τμήμα Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ BANNERS- ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV: 79811000) Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%): 8.680,00 €, Τμήμα Δ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ (CPV: 92112000) Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 63.532,64 €. Συνολικός προϋπολογισμός 76.836,00 € χωρίς ΦΠΑ και 95.276,64 € με ΦΠΑ 24%. 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Τμήμα Α. 10 διαφορετικά είδη εντύπων: μεγάλη και μικρή αφίσα διοργάνωσης, κατάλογος ταινιών, έντυπο ωρολογίου προγράμματος, περιλήψεων ταινιών και παράλληλων εκδηλώσεων (Α-Ω), έντυπο Festival Spots, πρόσκληση προβολών και τελετών έναρξης και λήξης, αφίσες για πάρτι διοργάνωσης, κατάλογος ταινιών/αγοραστών AGORA, πακέτο κουπονιών των 10 ημερών. Τμήμα Β: δύο τεύχη, ένα τον Μάρτιο 2017, ένα τον Ιούνιο 2017. Τμήμα Γ: 20 είδη banners – πινακίδων - αυτοκόλλητων, Τμήμα Δ: ταυτόχρονος υποτιτλισμός περίπου 135 ταινιών μέσης διάρκειας 70 λεπτών. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά που θα υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα. 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: Ολοκλήρωση αντικειμένου έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 12 Μαρτίου 2017 στην Θεσσαλονίκη. Επισημαίνεται ότι ειδικά σε ό,τι αφορά το Τμήμα Β. «Εκτυπώσεις εφημερίδας ‘Πρώτο Πλάνο’», οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνουν την έκδοση τεύχους και μετά το πέρας της διοργάνωσης (30 Ιουνίου 2017). 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 23.01.2017, 17.00 μμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και εντός τριών εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742 τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 27.1.2017 και ώρα 09:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για το Τμήμα Α, 254,00 €, για το Τμήμα Β, 118,00 €, για το Τμήμα Γ, 140,00 €, για το Τμήμα Δ, 1.024,72 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Δυνατότητα έντοκης προκαταβολής έως 30% της αξίας της σύμβασης και αποπληρωμή με την παραλαβή. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5002090), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Προσφέροντες (που εφεξής ονομάζονται και «οικονομικοί φορείς») μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Α΄ 139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (βλ. σχετικά άρθρο 25 Ν.4412/2016). Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος να υπερβαίνει κατά την τελευταία τριετία, ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλουν προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεχνική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν: α) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων, β) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης τετράχρωμων εφημερίδων, γ) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ, τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και ανάρτησης banners, δ) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Δ, τριετή εμπειρία στον ταυτόχρονο υποτιτλισμό κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. Επίσης, τα στελέχη τους που θα αναλάβουν τόσο την μετάφραση των υποτίτλων όσο και των αυτόματο υποτιτλισμό τους κατά την διάρκεια των προβολών θα πρέπει να είναι επαγγελματίες μεταφραστές με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά και την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο του κινηματογραφικού υποτιτλισμού. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν: α) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α: Δείγματα πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων. β) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β: Δείγματα τετράχρωμων εφημερίδων. γ) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ: Φωτογραφίες banners από προηγούμενες εργασίες. δ) Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Δ: 10 βιογραφικά μεταφραστών, ένα βιογραφικό τεχνικού υπευθύνου για τον εξοπλισμό και ένα βιογραφικό μεταφραστή-συντονιστή. Επίσης, αντίστοιχες βεβαιώσεις δέσμευσης των συνεργατών. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Τέσσερις μήνες από την από την αναγραφόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ 23.12.2016, 2016/S 248-456118. 19. Διαδικασίες προσφυγής: Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο ν.3886/2010. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από την ίδια. 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 21.12.2016. Ανάρτηση της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 23.1.2016. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως εννέα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό