ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8/2016

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών και η διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 81.000 ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3.3-12.3.2017». ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (CPV: 55110000). 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 600 μέτρα, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή πάνω στο χάρτη, είτε από την έδρα του Φεστιβάλ στο κτίριο Ολύμπιον, είτε από τις Αποθήκες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγονται προβολές και άλλες δραστηριότητες του Φεστιβάλ: Α) 750 διανυκτερεύσεις ατόμων σε δίκλινα δωμάτια για μονόκλινη χρήση (750 νύκτες Χ 1 άτομο), Β) 25 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια για δίκλινη χρήση (25 νύκτες Χ 2 άτομα), Γ) 10 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τρίκλινη χρήση (10 νύκτες Χ 3 άτομα). Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 1,5 χιλιόμετρο, αντιστοίχως: Δ) 100 διανυκτερεύσεις ατόμων σε δίκλινα δωμάτια για μονόκλινη χρήση (100 νύκτες Χ 1 άτομο), Ε) 25 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια για δίκλινη χρήση (25 νύκτες Χ 2 άτομα), ΣΤ) 10 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τρίκλινη χρήση (10 νύκτες Χ 3 άτομα). Περιλαμβάνεται πρωινό. Η διάρκεια παραμονής των προσκεκλημένων θα κυμαίνεται από 3 έως 10 ημέρες, στο διάστημα από 3 έως 12 Μαρτίου 2017. Οι προσφερόμενες διανυκτερεύσεις θα είναι σε ξενοδοχεία προσβάσιμα και κατάλληλα για τη φιλοξενία ΑΜΕΑ. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: Ολοκλήρωση του αντικειμένου έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 12 Μαρτίου 2017 στην Θεσσαλονίκη. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 23.01.2017, 17.00 μμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και εντός τριών εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742 τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 27.1.2017 και ώρα 09:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.620,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Δυνατότητα έντοκης προκαταβολής έως 30% της αξίας της σύμβασης και αποπληρωμή με την παραλαβή. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5002090), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Προσφέροντες (που εφεξής ονομάζονται και «οικονομικοί φορείς») μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ) η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Α΄ 139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (βλ. σχετικά άρθρο 25 Ν.4412/2016). Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος να υπερβαίνει κατά την τελευταία τριετία, ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Τεχνική ικανότητα: Να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ., ή σχετική άδεια που χορηγεί η αντίστοιχη αρχή στον τόπο όπου έχουν την έδρα τους. Να έχουν εμπειρία στην παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον έργο αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο μέσα στην τελευταία τριετία. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Τέσσερις μήνες από την από την αναγραφόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ: 23.12.2016, 2016/S 248-456114 19. Διαδικασίες προσφυγής: Κατά των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να ασκηθούν τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο ν.3886/2010. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζονται από την ίδια. 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 21.12.2016. Ανάρτηση της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 23.12.2016. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως εννέα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό