ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», MIS 5002090
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΔΑΜ: 17PROC005741685

Συνολικός προϋπολογισμός:    5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
    6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης:    η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
CPV: 79961000
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:        13.02.2017, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    13.02.2017, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                έως 31.03.2017

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.