ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΚΘ 4/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ TH ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 58ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC001532011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4/2017

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742
Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η
διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικά έργα τεκμηρίωσης
(ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών και η διοργάνωση αγοράς (market)
κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 116.000 ΕΥΡΩ
(μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 58ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2.11-
12.11.2017». ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (CPV: 55110000). 3. Τόπος παροχής των
υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών:
Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 600 μέτρα, μετρούμενα σε
ευθεία γραμμή πάνω στο χάρτη, είτε από την έδρα του Φεστιβάλ στο κτίριο Ολύμπιον, είτε από τις
Αποθήκες του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγονται προβολές και άλλες
δραστηριότητες του Φεστιβάλ: Α) 750 διανυκτερεύσεις ατόμων σε δίκλινα δωμάτια για μονόκλινη
χρήση (750 νύκτες Χ 1 άτομο), Β) 25 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια για δίκλινη χρήση (25
νύκτες Χ 2 άτομα), Γ) 10 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τρίκλινη χρήση (10 νύκτες Χ 3
άτομα). Ξενοδοχεία τουλάχιστον 4 αστέρων σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 1,5 χιλιόμετρο,
αντιστοίχως: Δ) 450 διανυκτερεύσεις ατόμων σε δίκλινα δωμάτια για μονόκλινη χρήση (450 νύκτες
Χ 1 άτομο), Ε) 25 διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια για δίκλινη χρήση (25 νύκτες Χ 2 άτομα),
ΣΤ) 10 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τρίκλινη χρήση (10 νύκτες Χ 3 άτομα).
Περιλαμβάνεται πρωινό. Η διάρκεια παραμονής των προσκεκλημένων θα κυμαίνεται από 3 έως 10
ημέρες, στο διάστημα από 2 έως 12 Νοεμβρίου 2017. Οι προσφερόμενες διανυκτερεύσεις θα είναι
σε ξενοδοχεία προσβάσιμα και κατάλληλα για τη φιλοξενία ΑΜΕΑ. Δεν προβλέπεται δικαίωμα
προαίρεσης. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο
διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα
διάρκειας της σύμβασης: Ολοκλήρωση του αντικειμένου έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης
διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017 στην
Θεσσαλονίκη. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία
θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η
διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο
ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών: 13.07.2017, 17.00 μμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική
υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και εντός τριών εργασίμων
ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742 τα έγγραφα που
απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε
αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα
αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 19.07.2017
και ώρα 09:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά
το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 2.320,00 €. Εγγυητική
καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι
χρηματοδότησης και πληρωμής: Έντοκη προκαταβολής έως 30% της αξίας της σύμβασης και
αποπληρωμή με την παραλαβή. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5002090), το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και
τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η
σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να
λειτουργούν τουριστικό γραφείο είτε να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας. Ειδικότερα απαιτείται να
διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ., είτε άδεια που χορηγεί η αρμόδια αρχή
στον τόπο όπου έχουν την έδρα τους για την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αφορά η
προσφορά τους. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία έτη (2013, 2014, 2015) ή, αν
η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται,
τουλάχιστον 116.000,00 €. Τεχνική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εμπειρία
στην παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον
έργο αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο μέσα στην τελευταία τριετία. 15. Νομική μορφή την
οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η
σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18.
Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ
2017/S 112-226711/14.06.2017 19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από
πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.
4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 20. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
12.6.2017. 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να
υποβάλουν έως εννέα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το
αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν
στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό