Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν σαράντα οκτώ (148) ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:
 
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 332/1 της 14.06.2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης του της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου και 58ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/404/09.12.2016 Απόφαση.
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν σαράντα οκτώ (148) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και  ιε Νόμου 2190/1994 και  σύμφωνα με τη παράγραφο  κζ   του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.2 ΠΕ– ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.3 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 4 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.4 ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.5 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1 4 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 4 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.7 ΔΕ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΤΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
2.2 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
2.3 ΤΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 12 13 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 3 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.6 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΤΕ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ  CineKάρταF/ Info Desks 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
3.3
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ /  CineKάρταF/ Info Desks 11 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΔΕ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
3.7 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.10 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 
 
6 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.11 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.12 ΔΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.13 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΠΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 4 μήνες
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2. ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 4 μήνες ΑΘΗΝΑ
4.3 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΠΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7 ΔΕ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 1 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.9 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.10 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
4.11 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΔΕ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 16 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΔΕ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 7 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ   1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.2 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΙ AGORA – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 2 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.3 ΔΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
6.4 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
6.5 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ CROSSROADS 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ 
6.6 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.7 ΠΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.8 ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.1 ΠΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4. ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 45 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4 30 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
7.6 ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 3 15 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7 ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 2 45 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8 ΔΕ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 12 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8.1 ΔΕ -  ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 18 11 μέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΤΕ = Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΔΕ = Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Συνολικός αριθμός : Εκατόν σαράντα οκτώ (148) άτομα
 
*Επισήμανση:Από 2 έως 12 Νοεμβρίου 2017, που θα διεξαχθεί το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.
 
*Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις. 
 
Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00
 
Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr καθώς και στις εισόδους των γραφείων του Φεστιβάλ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα. 
 
 
Η Γενική Διευθύντρια 
 
Ελίζ Ζαλαντό 
 
> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση