ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2017 «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2017
«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΑΔΑΜ: 17PROC001843248
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
18.600,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
CPV: 79512000
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 05.09.2017, 1:30 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05.09.2017, 1:30 μ.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 
Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted