ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2017 «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2017
«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΑΔΑΜ: 17PROC001843248
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 15.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
18.600,00 € (με ΦΠΑ 24%)
 
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
CPV: 79512000
 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 05.09.2017, 1:30 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05.09.2017, 1:30 μ.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 
Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.