Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 3/2013 για υπηρεσίες έκδοσης έντυπου υλικού και υποτιτλισμού ταινιών / υποστήριξη film market

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από το Ν. 3905 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 238.400,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για την “ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Β) ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ FILM MARKET, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 54ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1 – 10.11.2013” στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» / Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ? Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007?2013, Ε.Π. «Μακεδονία ?Θράκη» Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» για την Θεματική Προτεραιότητα «Συνδρομή στη Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών». Πρόσκληση: 053, κωδικός MIS 299689. Η σχετική προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4.6.2013. Το αντικείμενο κατανέμεται σε 2 τμήματα: Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 79800000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 98.400,00 €. ΙΙ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ FILM MARKET (CPV: 92112000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 140.000,00 €. Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή και τα δύο τμήματα του διαγωνισμού. Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται έως την 17.7.2013, από το Γραφείο Αθήνας του Φεστιβάλ: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +30 210 8706000, φαξ +30 210 6448143, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αρμόδια για την επικοινωνία: Στέλλα Βλαχομήτρου), και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.filmfestival.gr. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να τεθούν εγγράφως έως 3.7.2013. Οι προσφορές θα υποβληθούν έως 17.7.2013 και ώρα 11.00 π.μ, στην ανωτέρω διεύθυνση και θα ακολουθήσει η αποσφράγιση, κατά την οποία δύνανται να παρίστανται εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Εγγύηση συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, με ΦΠΑ. Καλής εκτέλεσης: 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη ?μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη ? μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη ? μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους ? μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους ? μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας: 100% του προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Διάρκεια ισχύος προσφορών: 4 μήνες. Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή, μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής. Αποπληρωμή: μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της σύμβασης. Οι προσφορές θα είναι στα ελληνικά.

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Εϊπίδης