ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κοινωφελές µη κερδοσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της Πλατείας Αριστοτέλους 10, δηµοσιεύει την µε αριθµό ΦΚΘ/67/15-2-2018

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

-  Κριτήριο Ανάθεσης: µετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

-  Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών: 22/2/2018 και ώρα 17:00

-  Ηµεροµηνία Διενέργειας Διαγωνισµού: 23/2/2018 και ώρα 15:00

-  Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 26 Φεβρουαρίου µε 15 Μαρτίου 2018

-  Προϋπολογισµός:

·        Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας àà 12.000,00 € µε/συν ΦΠΑ

·        Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης àà 5000,00 € µε/συν ΦΠΑ

-  Χώροι όπου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρούσης Πρόσκλησης:

·        Στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.:

o    Αποθήκη 1΄ («Σινέ Τζον Κασσαβέτης» & «Σινέ Σταύρος Τορνές»)

o    Αποθήκη Δ΄ («Σινέ Τώνια Μαρκετάκη» & «Σινέ Φρίντα Λιάππα»)

·        Στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ:

o    Κινηµατογράφος «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»

o    Κινηµατογράφος «Παύλος Ζάννας»

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να παραλάβουν την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ (Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους 10, 6ος όροφος, τηλ.: 2310378400 και Αθήνα: Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλ.: 2108706000) όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 10:00-15:00, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Ανάρτηση θα γίνει και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr .

Η προθεσµία υποβολής προσφορών ορίζεται έως την 22η Φεβρουαρίου 2018. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται της επιλογής. Ο υποψήφιος φέρει τον κίνδυνο από τη µη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα είτε αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη υπόψη του κ. Δάνη Κόκκινου (ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 6ος όροφος, τηλ.: 2310378451) είτε σε ηλεκτρονική µορφή (JPEG ή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επιπρόσθετα, ο τελικός Ανάδοχος προς απόδειξη µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού θα πρέπει να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύβασης και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Aπόσπασµα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης) του φυσικού προσώπου ή του νόµιµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

2.   Πιστοποιητικό αρµόδιας Δικαστικής Αρχής του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση (εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο).

3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

Η Γενική Διευθύντρια

Elise Jalladeau