Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και τεχνικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του 20ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «ΦΕΣΤΙΒΑΛ»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Αριστοτέλους 10), δημοσιεύει την με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΚΘ/68/16-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2 – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018).

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοργανώνει το επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και στους χώρους του Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) από 2 έως 11 Μαρτίου 2018. Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.filmfestival.gr.

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών των εκδηλώσεων του απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για να καταθέσουν έγγραφη προσφορά για την εκμίσθωση στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ τεχνικού εξοπλισμoύ και υπηρεσιών. Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο ή για μέρος (κατηγορία) των περιγραφομένων αναγκών. Οι προσφορές κατατίθενται ξεχωριστά για καθεμιά από τις κάτωθι καταγραφόμενες ανάγκες. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη και ταυτόχρονα πιο αξιόπιστη προσφορά για καθεμιά από τις ανάγκες αυτές.

Συνοπτικός κατάλογος αναγκών τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών:

  1. DJ booth equipment
  2. Φωτιστική κάλυψη
  3. Μεταφραστική καμπίνα/Διερμηνεία
  4. Οθόνες LED/TFT

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.000€ πλέον ΦΠΑ

Τον κίνδυνο από τη μη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης καθώς και τα έξοδα υποβολής φέρει ο υποψήφιος. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Οι συμμετέχοντες με την προσφορά που καταθέτουν, δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και όποιος τελικά επιλεγεί θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.                                

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,  μπορούν να απευθύνονται  στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, κτίριο Ολύμπιον 6ος όροφος, τηλέφωνο 2310378400 και στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλέφωνο 2108706000, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.00-15.00. Για την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.filmfestival.gr) και θα δημοσιευθεί στην «Διαύγεια».

Η Γενική Διευθύντρια