Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα ενός (181) ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 7833 04/11/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. την απόφαση της υπ’ αριθμ.310 της 15.05.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. την με αρ. πρωτ. 5655/21-6-2013 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα ενός (181) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων και των αναπτυξιακών δράσεων του 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 6 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 5 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΕΣ 2 2 μήνες ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   1 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  7 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.7 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.8 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 11  ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
2.2 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  1 1,5 μήνας ΑΘΗΝΑ
2.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ 13 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.6 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ  3 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.7 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.8 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 7 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  1 2  μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS  1 3 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTA F /INFO DESKS 12 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 23 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ  1 1  μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ  1 25  ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.10 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 10 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ- ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 5 μήνες ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 5 μήνες ΑΘΗΝΑ
4.4 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ  2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8 ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.9 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ  1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.10 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ 2 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.11 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.12 ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ - ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - TICKETING MANAGER 1 1,5 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-  TICKETING MASTERS 4 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΤΑΜΙΑΣ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.8 ΤΑΜΙΕΣ 18 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
5.9 ΤΑΜΙΕΣ 3 16 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.10 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4 16 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.2 ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.3 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 3 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1,5 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6 ΒΟΗΘΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΟΔΗΓΟΙ 2 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.9 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.10 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.11 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.12 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.13 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.14 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  3 1 μήνα  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.15 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 17 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ (181) άτομα

*Επισήμανση: Από 1 έως 10 Νοεμβρίου 2013, που θα διεξαχθεί το 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής

Δημήτρης Ειπίδης


Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.