ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2018 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ ΑΔΑΜ: 18PROC003945855

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2018

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ

Συνολικός προϋπολογισμός:      60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

                                                            74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης:                       η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 72224000

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                      16.11.2018, 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  16.11.2018, 11:30 π.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                        έως 30.08.2019

 

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.