ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2018 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ ΑΔΑΜ: 18PROC003945855

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2018

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ

Συνολικός προϋπολογισμός:      60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

                                                            74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης:                       η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 72224000

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                      16.11.2018, 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  16.11.2018, 11:30 π.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                        έως 30.08.2019

 

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Supported by

Member of

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Θεσσαλονίκη

  • Αθήνα

Γραφεία

Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2310 378 400
Fax: 2310 285 759
E-mail: info@filmfestival.gr

Γραφεία

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 870 6000
Fax: 210 644 8143
E-mail: info@filmfestival.gr

  • Επικαιρότητα

  • Σας ενδιαφέρει...

Loading
Loading

oxen-waisted