ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ERP) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8/2019 ΑΔΑΜ 19PROC005664885

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2018ΣΕ01400016


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ERP) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8/2019


ΑΔΑΜ 19PROC005664885


Συνολικός προϋπολογισμός: 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

CPV: 48400000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18.10.2019, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.10.2019, 11:30 π.μ.
Διάρκεια σύμβασης: 49 μήνες