Πρόγραμμα εθελοντισμού 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων για την προσφορά της εθελοντικής τους απασχόλησης κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω.
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (στο εξής καλούμενο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) είναι ο μεγαλύτερος  κινηματογραφικός θεσμός της χώρας. Μία από τις δύο βασικές διοργανώσεις του είναι το "Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης", το οποίο είναι  διεθνές κι ελληνικό. Στη δραστηριότητα που αναπτύσσει τις ημέρες της κύριας διοργάνωσής του, περιλαμβάνονται η προβολή ταινιών μυθοπλασίας από διάφορες χώρες του κόσμου, η προβολή της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής, τα αφιερώματα, οι τιμητικές τελετές προς τους προσκεκλημένους κινηματογραφιστές, η διοργάνωση της Αγοράς, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις κ.α.
   Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου 2020, εκτός  άλλως ορισθεί από την νομοθεσία  για τον περιορισμό της πανδημίας του Covid 19.  
    Για πληρέστερη εικόνα του Φεστιβάλ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  www.filmfestival.gr
 
   Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του: νέα ταλέντα, ανακάλυψη, συμμετοχή, συναίσθημα, γιορτή, πρόκληση, διαφορετικότητα/ ποικιλομορφία, έμπνευση, φιλικότητα.

Επί μέρους στοχεύσεις για την διεξαγωγή του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  είναι:

 1. Η ενίσχυση της αφοσίωσης του «πυρήνα» των σινεφίλ και η επέκτασή του σε νέο κοινό.
 2. Η στενότερη σύνδεση του Φεστιβάλ με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 3. Η αποτελεσματικότερη παρουσίαση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 
Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:

 1. Ικανότητα απασχόλησης υπό πίεση και διαχείρισης καταστάσεων.
 2. Συνέπεια, εργατικότητα και ευγένεια προς τους επισκέπτες της διοργάνωσης, τους λοιπούς εθελοντές, τους υπαλλήλους και  όλους συνεργάτες  του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 3. Δεξιότητες επικοινωνίας.
 4. Συνεργασία με τους υπόλοιπους εθελοντές και το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 5. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 6. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.

 
Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως τις 17.00 και ταυτόχρονα με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2. Όσοι τελικά επιλεγούν, θα προσχωρήσουν ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση,  όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
 3. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση της αίτησης  φέρει ο  ενδιαφερόμενος.
 4. Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει από ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιπλέον επιλαχόντες, τους οποίους και δύναται το ΦΕΣΤΙΒΑΛ να καλέσει να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. Κατά την κρίση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι από την  ειδική επιτροπή για συνέντευξη σε χρόνο που θα καθορίσει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εφόσον επιλεγούν, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης,  από την οποία να προκύπτει ότι:
1.1.    δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
1.2. ότι η απασχόλησή του παρέχεται εθελοντικά και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.
2. Εάν επιλεγούν, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί επίσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και σε κάθε περίπτωση ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμφωνητικού.
 
Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης μεταξύ  του υποψηφίου και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ :
 
1. Ο Εθελοντής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή  σε όποιο τμήμα και σε όποια εκδήλωση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, οι οποίοι θα καθορίζουν και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του και δηλώνει ότι θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και θα ακολουθεί τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στους οποίους και θα αναφέρει άμεσα κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
2.  Ο εθελοντής  συμφωνεί,  ότι με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών δεν δημιουργείται σχέση εργασίας με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
3. Ο εθελοντής, σε περίπτωση που του ζητηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,  κατά τη διάρκεια της  απασχόλησης  του,  θα αποδεχθεί την ένδυση με χορηγικό διαφημιστικό αξεσουάρ (μπλουζάκι κ.λ.π.).
4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς, θα προσφέρει στον εθελοντή την δωρεάν είσοδό του στις προβολές ταινιών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου καθώς και σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της θητείας του. 
5. Η υποβολή αίτησης από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.

6. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του εθελοντή σε περίπτωση λύσης της συμφωνίας εθελοντικής απασχόλησης του λόγω αλλαγής του προγράμματος διεξαγωγής  του  61ου  Φεστιβάλ Κινηματογράφου  Θεσσαλονίκης από λόγους  που αφορούν  στον περιορισμό της πανδημίας του Covid 19. 
7. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός επτά ημερών (7) να υπογράψουν την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
8. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της Σύμβασης αζημίως.

9. Ρητά επισημαίνεται ότι το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την ευγενική συμπεριφορά του εθελοντής  κατά την προσφορά της απασχόλησης του και την  παρακολούθηση εκ μέρους του όλων των  οδηγιών  των υπευθύνων των τμημάτων. 
10. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής  απασχόλησης , αποδέχεται  να ειδοποιήσει  εγκαίρως  τον υπεύθυνο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ  πριν την αποχώρησή του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
11. Οι υποψήφιοι  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή τους κατά την προσφορά της εθελοντικής απασχόλησής τους.
 

Η Γενική Διευθύντρια

 

Ελίζ Ζαλαντό

 

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση