Ο κινηματογράφος στην Ελλάδα: Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4/14
(Η αρίθμηση παραπέμπει στο Παράρτημα του ΠΔ 118/2007, Τμήμα Β)

1. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, Φαξ: +30 2106448143, www.filmfestival.grr. 2.-, 3. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 4. Η σύμβαση αφορά Υπηρεσίες. 5. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη, 6. Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα σε τρία τμήματα. Τμήμα Α: Ψηφιοποίηση εκδόσεων και περιοδικών – ανάπτυξη εφαρμογών – προμήθεια εξοπλισμού – δημοσιότητα, Τμήμα Β: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI, Τμήμα Γ: Μεταφράσεις. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 270.157,85 € χωρίς ΦΠΑ, 332.294,16 € με ΦΠΑ  7. Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα, 8. Διάρκεια της σύμβασης: 14 μήνες από την ανάθεση, 9. Εναλλακτικές προσφορές δεν είναι δεκτές, 10.-, 11.α) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στην ανωτέρω διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, β) Προθεσμία παραλαβής: 11.4.2014, 14.00 μμ. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων: 31.3.2014. Τα ερωτήματα θα απαντηθούν το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών, γ)- , 12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών: 14.04.2014, 11.00 π.μ., β)-, γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, δ) Οι προσφορές συντάσσονται στα ελληνικά, 13. α) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις : 14.04.2014, 11.00 π.μ. στην ανωτέρω διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, 14. Εγγυητική συμμετοχής 5% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Εγγυητική καλής εκτέλεσης 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Εγγυητική προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή, Εγγυητική καλής λειτουργίας 2,5% μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 15. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" του ΕΣΠΑ και το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ01480019. Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή έως 20%, με ισόποση εγγυητική και τμηματικές πληρωμές μετά από την παραλαβή αντίστοιχων παραδοτέων. Εφόσον έχει ληφθεί προκαταβολή, θα αποσβεσθεί με τις τελευταίες πληρωμές, 16. Για τη συμμετοχή ενώσεων εταιρειών στο διαγωνισμό, οι παραπάνω δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδικό νομικό τύπο. Σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με τη παρούσα έργο κατακυρωθεί σε Ένωση/ Κοινοπραξία, θα πρέπει τα μέλη αυτής, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να συστήσουν Κοινοπραξία με σκοπό την εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. Η εν λόγω Κοινοπραξία είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ κατατιθέμενη στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της, είτε δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, να λάβει τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου,  17. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Για τον διαγωνιζόμενο θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 5. Στη φάση της κατακύρωσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής  τα επιμέρους δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις πληροφορίες που έδωσε με την παραπάνω δήλωσή του σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά αναφέρονται λεπτομερώς, κατά περίπτωση, στη Διακήρυξη. 6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι: - i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β: 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Γ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, τα Φυσικά Πρόσωπα, θα καταθέσουν την Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του, οι ενώσεις ή κοινοπραξίες τα ανωτέρω για κάθε μέλος και επιπλέον πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2010, 2011, 2012) τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των Τμημάτων του Έργου για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Για να αποδειχθεί η ικανοποίηση των ανωτέρω, ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2010, 2011, 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Τεχνική ικανότητα: Τμήμα Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : • Διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, ή / και ψηφιακών υπηρεσιών. • Διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ή και ψηφιακών υπηρεσιών, που να αποδεικνύεται από ισχύον σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τύπου ISO 9001 : 2008, ή ισοδύναμου. • Διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα: α) τη διαχείριση έργων, β) την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών γ) την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω και της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου. δ) την ανάπτυξη ψηφιακών σημείων πληροφόρησης και πληροφοριακών περιπτέρων (infokiosks, βιωματικών stands κ.ά.). • Διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, το σχεδιασμό και ανάπτυξης ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, ή / και ψηφιακών υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων και την ανάπτυξη ψηφιακών σημείων πληροφόρησης και πληροφοριακών περιπτέρων (infokiosks, βιωματικών stands κ.ά.). Ειδικότερα, ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, τουλάχιστον ενός (1) αντίστοιχου με το προκηρυσσόμενο, έργου, τα τελευταία πέντε (5) έτη, με επιτυχία. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας. Ως αντίστοιχα έργα νοούνται, επίσης, έργα που περιλαμβάνουν  τις ίδιες ή ανάλογες υπηρεσίες με το παρόν έργο και σε ποσότητες διακίνησης πληροφοριών και πολυπλοκότητας διαδικτυακών εφαρμογών αντίστοιχες με τις εδώ ζητούμενες και συγκεκριμένα: α) τη Διαχείριση Έργων, β) την Ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών, γ) την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω και της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου, δ) την ανάπτυξη ψηφιακών σημείων πληροφόρησης και πληροφοριακών περιπτέρων (infokiosks, βιωματικών stands κ.α.). • Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: - το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 ? 30%). - Να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο. - να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη-η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Συγκεκριμένα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση, ικανότητες και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα: την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω και της αξιοποίησης συστημάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και επεξεργασίας φυσικού λόγου και την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση on-line διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών. Τμήμα Β: Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς/ συμμετάσχει στην επιτυχή ολοκλήρωση, κατά την τελευταία πενταετία (από το 2009 και έπειτα), ενός ή περισσότερων έργων που να περιλαμβάνουν, αθροιστικά, τα παρακάτω αντικείμενα: - φωτογράφηση έργων τέχνης ή συλλογών με πολιτιστικό περιεχόμενο, - ψηφιοποίηση πολιτισμικών τεκμηρίων. Στην ομάδα έργου του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον ένας φωτογράφος με αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην καλλιτεχνική φωτογράφηση αντικειμένων  τέχνης  καθώς επίσης και ένας που διαχειρίστηκε  συλλογές και αρχεία. Τμήμα Γ: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση κινηματογραφικών κειμένων από τα ελληνικά στα αγγλικά και από τα αγγλικά στα ελληνικά, καθώς και στην επιμέλεια κινηματογραφικών κειμένων. Στην ομάδα έργου του διαγωνιζομένου θα πρέπει να συμμετέχει κατ’ ελάχιστον ένας μεταφραστής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση κινηματογραφικών κειμένων από τα ελληνικά στα αγγλικά και από τα αγγλικά στα ελληνικά, καθώς και στην επιμέλεια κινηματογραφικών κειμένων. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων, σε ό,τι αφορά την εμπειρία των Διαγωνιζομένων, αποδεικνύεται με την προσκόμιση Πίνακα των έργων που έχει εκτελέσει κάθε διαγωνιζόμενος κατά τα τελευταία πέντε έτη, με τις ιδιότητες που αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση, και επιπλέον με την προσκόμιση των αναφερομένων στοιχείων τεκμηρίωσης, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο. Ο Πίνακας των έργων πρέπει να περιλαμβάνει: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ήτοι έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου. Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία με τα ζητούμενα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το Διαγωνιζόμενο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση μέρους του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο σχετικό πίνακα σύμφωνα με την προκήρυξη και σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, με τα παρακάτω στοιχεία. Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα μελών ομάδας έργου του διαγωνιζομένου και υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας, συνοδευόμενα από βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης εμπειρίας από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η απαιτούμενη εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση υπαλλήλων των υπεργολάβων, θα πρέπει στη δήλωση συνεργασίας να δηλώνεται ρητά η δέσμευση  του υπεργολάβου να διαθέσει τον υπάλληλό του στο έργο. Η συνεργασία εξωτερικών συνεργατών αποδεικνύεται με δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Ειδικά για το Τμήμα Α απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, προϊόντα και υπηρεσίες , μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση του έργου με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Προϋπόθεση Συμμετοχής, Περιγραφή των μέτρων και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά στην διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. 18.-, 19.-, 20. Ισχύς προσφοράς: 6 μήνες, 21.-, 22. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη, 23. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Αρμόδιο όργανο για την Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/10 είναι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, 24. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη, 25. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής: 25.2.2014, 26. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από τη ΣΔΣ. 27. Το πλήρες κείμενο των τευχών της προκήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω του Διαδικτύου από την ηλεκτρονική σελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση http://www.filmfestival.gr.