Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 5/2014 για προμήθεια εισιτηρίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 55ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 31.10 - 9.11.2014

CPV: 60400000

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.300,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 12.09.2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12.09.2014
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 15.11.2014