Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ
Διάρκεια: 6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνίες
Διενέργειας Διαγωνισμού 13/11/14
Αποστολής στην  Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: 23/09/14
Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 26/09/14
Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 23/09/14 και 24/09/14

Κωδικός ΟΠΣ: 372931