Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (28.6.2015 – 31.10.2015), συνολικά δώδεκα (12) συνεργατών

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/141/4.6.2015

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
1.    τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2.    την υπ. αριθμ. 151.705/ΨΣ6785-Α2/03.04.2012 Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και MIS 372931 στο πλαίσιο του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα συνημμένα αυτής,
3.    την υπό στοιχεία 293/12.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
4.    την υπ. αριθμ. 151.776/ΨΣ29113-Β1/28.05.2015 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (28.6.2015 – 31.10.2015), συνολικά δώδεκα (12) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα του Υποέργου «Τεκμηρίωση υλικού με ίδια μέσα» της πράξης «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 372931 και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(Kωδ/Καθήκοντα/Πλήθος)
1    Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου    1
2    Υπεύθυνος εναρμόνισης της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα μεταδεδομένων και αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. Europeana κ.ά.)    1
3, 4, 5    Υπεύθυνοι τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης    3
6    Επιμελητής τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης    1
7    Βοηθός στατιστικής ανάλυσης συχνοτήτων όρων ευρετηρίων – πληροφορικής υποστήριξης ομάδας τεκμηρίωσης    1
8    Υπεύθυνος εικαστικής τεκμηρίωσης συλλογής HELLAFI    1
9    Βοηθός τεκμηρίωσης κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα    1
10    Υπεύθυνος τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα    1
11, 12    Βοηθοί τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα και συλλογής HELLAFI    2

Συνολικός αριθμός : ΔΩΔΕΚΑ (12) άτομα
Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:00.
Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Ειπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση