Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 233 /29.09.2015

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ.321 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 321/4.8/24.09.2015 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κγ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015)) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*/ ΟΝΟΜΑ
1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ 1 13 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 12 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 3 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKάρταF/ Info Desks 12 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 21 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 7 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 2 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ 2 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER 1 45 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ–  TICKETING MASTERS 4 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΤΑΜΙΕΣ 14 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 17 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) άτομα

*Επισήμανση:Από 6 έως 15 Νοεμβρίου 2015, που θα διεξαχθεί το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση