Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων - Αποτελέσματα

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1.    τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και της Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 4 παρ. κγ,κζ )
2.    την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/1961 (Σχετ: 3845) Απόφαση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) «Έγκριση κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν τριών (103) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο «57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης»
3.    την απόφαση της υπ’ αριθμ. 333 της από 29.08.2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4.    την προκήρυξη με  Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 262/12.09.2016  
5.    την με Αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/274/14.09.2016 πρόταση - αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 της Πράξης «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 5002090, μέρος της οποίας αποτελεί η σύμβαση του θέματος
6.    την από 26.9.2016 με Αρ. Πρωτ. 6418 επιστολή της ΕΥΔΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με τον οποία η προαναφερόμενη πρόταση είναι πρώτη σε βαθμολογία και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης για στο Πρόγραμμα
7.     την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.  ΦΚΘ 206/08/07/2016 απόφαση ορισμού  Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.