ΔΣ απόφαση επιλογής Τεχνικού Ασφαλείας

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/411/ 22.12.2016
 
Απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. " Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης"
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10 και  εκπροσωπείται νόμιμα από  τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό,  δημοσίευσε στις 18 Νοεμβρίου 2016 την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/384/18-11-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 όπως ισχύουν.
- Η σύμβαση του Τεχνικού Ασφαλείας θα έχει διάρκεια από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης.
- Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 12 Δεκεμβρίου 2017.
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συνεδρίασε στις 13 Δεκεμβρίου 2016, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορές. Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των αιτούντων και  διαπίστωσε ότι, πλήρεις και σύμφωνοι με τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα  τριών (3) υποψηφίων.
Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  αξιολόγησε τις έγκυρες αιτήσεις  των υποψηφίων με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών  και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις  εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο,  η θέση του Τεχνικού Ασφαλείας να ανατεθεί στον Περικλή Δημόπουλο του Ιωάννη, διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕ) και κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού,  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, κάτοικο Θεσσαλονίκης. Για την διαμόρφωση της εισήγηση της  η Γενική Διευθύντρια  έλαβε υπόψη τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου, τις δεξιότητες  και την επαγγελματική  εμπειρία του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας  και αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης  για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας  με τον Περικλή Δημόπουλο.  Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης-συγγραφής υποχρεώσεων, οι ημερομηνίες και οι ώρες παροχής των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας  στους χώρους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη (κτίριο Ολύμπιον, Μουσείο Κινηματογράφου στο Λιμάνι, αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι)  και στην Αθήνα Διον. Αρεοπαγίτου 9, θα καθορισθούν και κατανεμηθούν σε πίνακα, που θα συμπεριληφθεί στη  σύμβαση.
    
 
Η Γενική Διευθύντρια
 
Ελίζ Ζαλαντό
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ