ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», MIS 5002090
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2017
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΑΔΑΜ: 17PROC005736275

Συνολικός προϋπολογισμός:    7.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
    8.680,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης:    η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
CPV: 79530000
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:        10.02.2017, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    10.02.2017, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                έως 12.03.2017

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.