ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΚΘ/39/18-1-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. ΦΚΘ/47/30-1-2017
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΚΘ/39/18-1-2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ.  Δ’ Θεσσαλονίκης, με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, με γραφεία στο χώρο του Μουσείου Κινηματογράφου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης Kινηματογραφικές Αίθουσες στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, και  εκπροσωπείται νόμιμα από  τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό,
 και  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με την υπ. αρ. 337/3/17.01.2017 απόφασή του,
 δημοσιεύουν την παρούσα για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης.
 

Α.  Προσόντα Πρόσληψης

Α.Ι.  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Τεχνικού - Συντηρητή πρέπει:

1. Nα έχουν  την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως του Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
2. Να μην έχουν καταδικασθεί ή να είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς επίσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα.
3. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.
4. Nα έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 
Α.ΙΙ.  Οι  υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα :
1. Ειδικότητα ή πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης: Μηχανολογικής, Θερμαστή, Υδραυλικού, Θερμομοϋδραυλικού.
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι Τεχνικοί Συντηρητές Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων. Αλλοδαποί τίτλοι πρέπει να προσκομισθούν σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά
 1. Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον τριετή σε λειτουργία, χειρισμό, εγκατάσταση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, λεβήτων, καυστήρων και γενικά μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση από ασφαλιστικά ταμεία, με την οποία η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
 1. Καλή γνώση Η/Υ, ms office, word, excel.
 2. Επιθυμητή γνώση Αγγλικών.
 3. Οργανωτικές,  διαπραγματευτικές και διαχειριστικές ικανότητες.
 
Β.  Ο Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων υποχρεούται:
 
 1.  Να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας των κτιρίων, να συνεργάζεται με τους αρμόδιους ανά τομέα εκπροσώπους του ΦΕΣΤΙΒΑΛ για την προσήκουσα εκπλήρωση των υπηρεσιών του και των υποχρεώσεων που εκπορεύονται από αυτές.   
 2. Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΦΚΘ, τον έλεγχο των τεχνικών παραμέτρων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τον χειρισμό του συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS, τον προγραμματισμό τεχνικών εργασιών και γενικότερα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του κτιριακού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών και δυσλειτουργιών μετά από ειδοποίησή του από τον αρμόδιο  εκπρόσωπο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 3. Να ακολουθεί και εφαρμόζει πλάνο τακτικών ελέγχων ασφαλείας.
 4. Να εντοπίζει πιθανά σημεία φθοράς και πιθανές βλάβες και τα αναφέρει εγγράφως στην Διοίκηση.
 5. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε άλλο περιστασιακό αίτημα που προκύπτει και είναι συναφές με το αντικείμενό του και το οποίο του ανατίθεται από τη Διοίκηση και να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 6. Σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης υποχρεούται να ενημερώνει τον αρμόδιο Τεχνικό Ασφαλείας του κτιρίου ή απευθείας την ασφαλιστική εταιρία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και να της παρέχει κάθε απαιτούμενη πληροφορία για την αντικατάσταση εξοπλισμού ή επιδιόρθωση αυτού και να ενημερώνει τη Διεύθυνση. 
 7. Να υποβάλει τέσσερις περιοδικές εκθέσεις αναφορικά με τις εργασίες του.
 8.  Δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, υποχρεούται όμως να έχει καθημερινή παρουσία στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ  και να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 
Γ. Χρόνος εκτέλεσης έργου και διάρκεια σύμβασης:
 
Η σύμβαση του Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων θα έχει διάρκεια δέκα (10) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Παράταση της διάρκειας θα ισχύει μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.

Δ.  Προϋπολογισμός του έργου / Αμοιβή:

 
Η συνολική αμοιβή του Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των καθηκόντων του ορίζεται στα όρια του προϋπολογισμού του έργου, ανάλογα με τα προσόντα του και θα του καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις που θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Δ.1. Τον Τεχνικό Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων βαρύνει η ισχύουσα -σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία- παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων / αποδείξεων. Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.
Δ.2. Για την είσπραξη πάσης φύσεως αμοιβής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.
- Έκδοση σχετικού Τιμολογίου – Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, όπου η περιγραφή και αιτιολογία των εν λόγω παραστατικών θα ανταποκρίνεται πλήρως προς το εκτελούμενο έργο.
 
  
Ε. Εμπιστευτικότητα
 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ο Συντηρητής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση των εργασιών του, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση.
Ο Συντηρητής δεν δεσμεύει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση και τηρεί αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων που του είναι απαραίτητα στη δουλειά του, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
 
Στ.  Δημοσιότητα – Κατάθεση αιτήσεων
 
Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.filmfestival.gr,  καθώς και στην είσοδο των γραφείων του Φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
 
 
Ζ. Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης
 
Οι αιτήσεις με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά συμμετοχής, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές άδειες, αποδεικτικά εμπειρίας ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, υπεύθυνες δηλώσεις για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων και τις λοιπές απαιτήσεις – μη καταδικασθέντας/υπόδικος) επί ποινή αποκλεισμού κατατίθενται στην ελληνική γλώσσα από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017, στις 17.00, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες με τους παρακάτω τρόπους:
1.  προσωπικά ή δια αντιπροσώπου που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση στο πρωτόκολλο των γραφείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη (6ος όρ., κτίριο Ολύμπιον, πλ. Αριστοτέλους 10)  ή στην Αθήνα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.
2. είτε αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή cοurier (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσμίας στις παραπάνω διευθύνσεις και πρωτοκολλούνται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στους υποψηφίους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των αιτήσεων τους από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ώστε αυτές να έχουν περιέλθει στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
 3. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  σε μορφή αρχείων pdf. Στη περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, και εάν τυχόν επιλεγεί, οφείλει να προσκομίσει τα αντίγραφα των δικαιολογητικών του πριν την υπογραφή της σύμβασης.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.
 
Η. Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού
 
-Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τη Γενική Διευθύντρια κατά την ανέλεγκτο κρίση της, η οποία μπορεί κατά την εκτίμηση της να καλέσει υποψηφίους σε συνέντευξη. Η αξιολόγηση θα γίνει μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Στη συνέχεια η Γενική Διευθύντρια υποβάλλει την έκθεση της στο Δ.Σ.
- Μετά την υποβολή της έκθεσης της Γενικής Διευθύντριας η τελική επιλογή ανάθεσης των καθηκόντων του Τεχνικού Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων θα γίνει  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: Μετά την τελική αξιολόγηση, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον υποψήφιο που επιλέχθηκε και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων και την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται εκτός των άνω αναφερομένων και επί μέρους λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις των μερών.
Σε περίπτωση που η Γενική Διευθύντρια δεν αξιολογήσει θετικά καμία υποψηφιότητα, δικαιούται με αιτιολογημένη απόφασή της να επαναλάβει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
Επίσης το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί με ανέλεγκτο κρίση - απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
- να ματαιωθεί και να επαναληφθεί με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών,
- να ματαιωθεί οριστικά αν κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές,
- να γίνει απευθείας ανάθεση.
 
Θ. Λοιποί όροι
 
- Οι κοινοποιήσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς τους υποψηφίους γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κάθε υποψήφιος.
- Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού απευθύνονται προς το ΔΣ εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος και θα κριθούν ανέλεγκτα από το ΔΣ.
- Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Τεχνικός Συντηρητή Εγκαταστάσεων – Λειτουργίας Κτιρίων υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών που ανέλαβε, όπως αυτές περιγράφονται στη παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των μερών.
- Η υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων δεν δημιουργεί ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
- Μετά τη τελική  επιλογή οι φάκελοι επιστρέφονται στους λοιπούς υποψηφίους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη (2310 378400, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στην κ. Μαρία Τζιώλα (210 8706004) ή στον κ. Δάνη Κόκκινο (2310 378451), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 
Η Γενική Διευθύντρια
Ελίζ Ζαλαντό

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ