ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2017 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΑΞΗ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», MIS 5002090
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2017
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
CPV:  72230000
ΑΔΑΜ: 17PROC006037152

Συνολικός προϋπολογισμός:    24.800 € (με ΦΠΑ)
    20.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Κριτήριο Ανάθεσης:    η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:    25/4/2017, 11:30 πμ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    25/4/2017, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:    πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΘΗΝΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.