Cinemathéque: Ann Hui Tribute

 1. Boat People
  Tau ban no hoi Ann Hui 1982
 2. Keep rolling
  Keep rolling 2020, Hong Kong, China
 3. The golden era
  Huang jin shi dai 2014, Hong Kong
 4. The postmodern life of my aunt
  Yi ma de hou xian sheng huo 2996, Hong Kong
13 February 2022
20:30 Keep rolling | Keep rolling STAVROS TORNES
14 February 2022
20:30 Boat People | Tau ban no hoi STAVROS TORNES
15 February 2022
20:30 The postmodern life of my aunt | Yi ma de hou xian sheng huo STAVROS TORNES
16 February 2022
20:30 The golden era | Huang jin shi dai STAVROS TORNES