Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού 6/2012 για τουριστικές υπηρεσίες

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο διέπεται από το Ν. 3905 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 168.300,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για την “ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 15 – 24.3.2013” στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”/ Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ? Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007?2013, Ε.Π. «Μακεδονία ?Θράκη» Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» για την Θεματική Προτεραιότητα «Συνδρομή στη Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών». Πρόσκληση: 053, κωδικός MIS 303349. Η σχετική προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18.12.2012. Το αντικείμενο κατανέμεται σε 2 τμήματα: Ι. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (CPV: 55110000, 55300000, 63511000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 78.100,00 €. ΙΙ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (CPV: 60400000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 90.200,00 €. Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή και τα δύο τμήματα του διαγωνισμού. Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται έως τις 28.1.2013, από το Γραφείο Αθήνας του Φεστιβάλ: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +30 210 8706000, φαξ +30 210 6448143, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αρμόδια για την επικοινωνία: Στέλλα Βλαχομήτρου), και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.filmfestival.gr. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να τεθούν εγγράφως έως 14.1.2013. Οι προσφορές θα υποβληθούν έως 28.1.2013 και ώρα 11.00 π.μ, στην ανωτέρω διεύθυνση και θα ακολουθήσει η αποσφράγιση, κατά την οποία δύνανται να παρίστανται εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Εγγύηση συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Καλής εκτέλεσης: 10% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη ?μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη ? μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη ? μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους ? μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους ? μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας: 100% του προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Διάρκεια ισχύος προσφορών: 4 μήνες. Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή, μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής. Αποπληρωμή: μετά την παραλαβή της σύμβασης. Οι προσφορές θα είναι στα ελληνικά.

Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Εϊπίδη