ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8/2023

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα, Τηλ: +30 210 8706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522, ιστοσελίδα: https://www.filmfestival.gr/el/ , email: infoΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός: 507.240,00 € με ΦΠΑ 24% (409.064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «SUB 4.3+Ε Μ Α Τ Ε Κ - Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο Tου Ελληνικού Κινηματογράφου» (CPV 72000000 -5, 72253200-5, 80533100-0). 3. Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκληρωμένη και συστηματική ψηφιακή, συγκέντρωση, αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση του συνόλου της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα με βάση τις συλλογές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) και η παράλληλη διάχυση του επεξεργασμένου υλικού στην κοινωνία κυρίως μέσω του διαδικτύου. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: 18 μήνες. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (https://www.filmfestival.gr/el/).  9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 09.01.2023, ώρα 11.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 09.01.2023, και ώρα 13:00 μ.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την επικύρωση της αξιολόγησής τους από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 8.150,00€. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Εγγυητική καλής λειτουργίας: 2,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. γ) Με την καταβολή τμηματικών πληρωμών μετά την παραλαβή των επί μέρους παραδοτέων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Το έργο έχει ενταχθεί Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης «SUB 4.3 +Ε Μ Α Τ Ε Κ - Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο Tου Ελληνικού Κινηματογράφου» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5164436), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ευρωπαϊκή  Ένωση -NextGeneration EU) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αντίστοιχα εμπορικά ή επαγγελματικά μητρώα εφόσον είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός Ε.Ε.  Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2020, 2021 και 2022 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του συνόλου του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να καλύπτεται είτε αθροιστικά από μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. Τεχνική ικανότητα: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών πριν την προθεσμία υποβολής της προσφοράς, να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο και ειδικότερα: α) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά την εγκατάσταση συστήματος τεκμηρίωσης μουσειακών συλλογών και προβολής αυτών στο διαδίκτυο (εικονικό μουσείο), β) ένα τουλάχιστον έργο που να αφορά:  την ψηφιακή προβολή πολιτιστικού αποθέματος, ιστοσελίδα ή e-shop μουσείου ή πολιτιστικού φορέα και δικτυακό εξοπλισμό πληροφορικής. Θα πρέπει το άθροισμα των προϋπολογισμών των παραπάνω έργων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης άνευ ΦΠΑ. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να καλύπτεται είτε αθροιστικά από μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας είτε από ένα μόνο μέλος αυτής. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα Έργου με τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: Υπεύθυνο/η Έργου, με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών, ειδικότητας/κατεύθυνσης Αρχειονομίας/Βιβλιοθηκονομίας/ Μουσειολογίας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και 10ετή εμπειρία σε έργα πληροφορικής στον πολιτισμό, Υπεύθυνο/η Υλοποίησης Έργου με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφόρησης και 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα Ψηφιοποιήσεων/Τεκμηριώσεις Συλλογών, Στέλεχος Ομάδας Έργου με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και 5ετή επαγγελματική σε έργα Ψηφιοποιήσεων/Τεκμηριώσεις Συλλογών, 2 Μεταφραστές με Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην μετάφραση κινηματογραφικών κειμένων, Επιμελητής/τρια Κειμένων με Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην επιμέλεια  κινηματογραφικών κειμένων, 2 Θεωρητικοί του Ελληνικού Κινηματογράφου με Πτυχίο ΑΕΙ σχετικό με την Ιστορία του Σινεμά, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή επαγγελματική καλλιτεχνική ή/και διοικητική εμπειρία στο χώρο του κινηματογράφου. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα παρακάτω Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας: Πιστοποιημένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά ISO 22301, ή ισοδύναμο, Πιστοποιημένο Σύστημα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών υποστήριξης εφαρμογών κατά ISO 20000-1, ή ισοδύναμο, Πιστοποιημένο Σύστημα Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους, Φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, για Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και για Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Διαχείριση και Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπως και για Ψηφιοποίηση, Επεξεργασία και Τεκμηρίωση Υλικού, κατά ISO 27001, ή ισοδύναμο, Πιστοποιημένο Σύστημα για Σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων, Πωλήσεις και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Δεδομένων και Φωνής, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη λογισμικού, Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Δεδομένων, Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και επί τω Έργω Υποστήριξης και Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού, κατά ISO 9001, ή ισοδύναμο. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα 2023/S 237-742804.19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 04.12.2023, ώρα 13:25 (Λουξεμβούργου). 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως 9 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.